យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ការប្រើប្រាស់នៃមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងលួសក្លីជាអ្វី?

1. នេះមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងលួសនឹងមានការគៀបនៅលើផ្នែក buckle នៃមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងការធ្វើការងារនិងតមបក់ខ្សែ U-ន្លឹនៅលើផ្នែកកន្ទុយនៃមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងលួស។

2. ឈុតមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងលួសមិនត្រូវបានរៀបចំជម្មើសជំនួសនៅលើលួសមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំង។

3. ចម្ងាយរវាងមានការគៀមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងលួសគឺស្មើនឹងអង្កត់ផ្ចិត 6-7 ដងលួសមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំង។

4. ខ្សែកៀបទំហំបន្ទាប់បន្សំមចំនួនអប្បបរមានៃមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងលួសមានការគៀប

 


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: កញ្ញា-18-2018
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!