අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

වයර් රැහැන් ක්ලිප් ඇති ප්රයෝජනය මොකක්ද?

1. වයර් රැහැන් කලම්ප ඇති වයර් රැහැන් කම්කරු අංශය හා වයර් රැහැන් වලිගයක් කොටස මත U-බෝල්ට් ගාංචුව බකල් ය.

2. වයර් රැහැන ක්ලිප් විකල්පව ඇති වයර් රැහැන් මත සංවිධානය කර නො ගත යුතු ය.

3. ඇති වයර් රැහැන් කලම්ප අතර දුර 6-7 ගුණයක් ඇති වයර් රැහැන් විෂ්කම්භය සමාන වේ.

4. වයර් නාමික ප්රමාණය මිලිමීටර් වයර් රැහැන් කලම්ප අවම සංඛ්යාව දැමීම

 


පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර්-18-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!