നാം ലോകത്തെ 1983 മുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായം

മുൻകരുതലുകൾ ഉപയോഗം ൽ ക്രമക്കേട് ചങ്ങലകൾ

1. തകർന്ന ക്രമക്കേട് ഉപയോഗിക്കരുത്

2, ഉയർത്തി സമയത്ത്, വളച്ചു ചെയ്യരുത് ക്രമക്കേട്

3, ക്രമക്കേട് കെട്ട് എന്നു പറഞ്ഞു

4, തുന്നൽ ചൊംമിഷുരെ അല്ലെങ്കിൽ അമിതഭാരം പ്രവൃത്തി മല്ലടിക്കുകയും ഒഴിവാക്കാൻ

5, ക്രമക്കേട് നീക്കുമ്പോൾ, അത് വലിച്ചിടുക ചെയ്യരുത്

6, ശക്തമായ ആഘാതങ്ങൾ ലോഡ് ഒഴിവാക്കാൻ

7, ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഓരോ ഉപയോഗം മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്

8, പോളിസ്റ്റർ അജൈവ ആസിഡുകൾ പ്രതിരോധം, എന്നാൽ ഓർഗാനിക് അമ്ലങ്ങൾ അവിഹിത

9. പൊല്യ്പ്രൊപ്യ്ലെനെ രാസവസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും പ്രതിരോധം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗം അനുയോജ്യമായ

10, നൈലോൺ ജൈവ ആസിഡ് ക്ഷതം ദുർബല, അജൈവ ആസിഡുകൾ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ കഴിവ്

11. നൈലോൺ ആർദ്ര, ഇത് 15% വരെ നഷ്ടപ്പെടാം

 


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-൧൮-൨൦൧൮
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!